شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران